Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Veľký Kolačín